Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013

Dne

Dětem nastaly toužebně očekávané prázdniny a učitelům a zaměstnancům ZŠ zasloužená dovolená.

Letos navštěvovalo naši školu 273 žáků, v průběhu školního roku odešel 1 žák a přestoupili ze ZŠ Lednice 2 žáci a 1 ze ZŠ Komenského Břeclav. Došlo také k pohybu pedagogických pracovníků. K 31. 12. 2012 na vlastní žádost odešel 1pedagog.  K 1. 5. 2013 nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. Veronika Jurčeková, za kterou vyučuje Mgr. Dagmar Černá. Učitelský sbor posílil od nového kalendářního roku Mgr. Zbyněk Pevný.

Žáci a žákyně se v průběhu školního roku zapojili pod vedením svých vyučujících do řady sportovních, jazykových, zeměpisných, dějepisných, matematických a výtvarných soutěží a olympiád. Významně jsme přispěli bohatým programem do oslav města pořádaných u příležitosti 820. výročí od 1. písemné zmínky o Valticích. Valtické mažoretky, Taneční kroužek při ZŠ Valtice, Borověnka, Valtičánek a Valtický Modrásek, jejímiž členy jsou děti ze ŽS, pravidelně reprezentují město i školu na různých kulturních a společenských akcích. Zapojili jsme se do Dýňobraní, Hudbobraní, Valtického adventu, Valtický Modrásek pravidelně vystupuje pro Červený kříž a důchodce. Škola letos poprvé pořádala v prostorách školního nádvoří Vánoční jarmark, který měl i díky sněhové nadílce kouzelnou adventní atmosféru a kladný ohlas u veřejnosti.

Zapojili jsme se do projektu Recyklohraní, který je zaměřen na ochranu životního prostředí spočívající ve sběru baterií a nefunkčních elektrospotřebičů. Za odevzdané baterie jsme získali 750 bodů, za které jsme si vybrali odměny v podobě školních potřeb. V letošním roce jsme nově zavedli sběr papíru a ve spolupráci s firmou Stavosur Hustopeče jsme odevzdali za pomoci valtických firem celkem 13 335,20 kg papíru. Škola tak získala 22 220 Kč, které budou použity na věci nezbytné pro školu. Celkem se konalo 5 sběrových odpolední, do kterých se zapojilo 67 žáků. Doufám, že i v následujícím školním roce zájem o tuto aktivitu neupadne, protože každá koruna navíc je potřebná.

V průběhu školního roku jsme investovali do nákupu školního vybavení. Děti 2. – 4. ročníku dostaly nové šatnové skříňky. Byl opraven systém signalizačního zařízení a zaveden kamerový systém do šaten. V jedné třídě a 3 odborných učebnách došlo k výměně zastaralých tabulí a do učebny němčin byl zakoupen dataprojektor. V rámci úspory elektrické energie byly nainstalovány do školních družin a učebny NJ nová zářivková osvětlení. V jazykové učebně angličtiny došlo k modernizaci stávající techniky tak, aby vyhovovala moderním požadavkům. Do školní jídelny byla zakoupena myčka na černé nádobí. Ve škole se dále investovalo do oprav sociálního zařízení a kotelny. V závěru školního roku se po dohodě s městem investovalo do celkové rekonstrukce WC v přízemí budovy. Rada města schválila k tomuto účelu mimořádnou dotaci ve výši 100 000 Kč. V průběhu celého školního roku jsme se potýkali s častými poruchami sociálních zařízení, blíží se doba, kdy bude nutné investovat do celkových oprav včetně vodoinstalace a kanalizace.

Výsledky olympiád a soutěží:

Okresní kolo matematické olympiády

4. místo – Pavlína Pírová (8. roč.)

Okresní kolo Pythagoriády

10. místo – Marin Šálek (5. A)

Okresní kolo zeměpisné olympiády

1. místo – Viktor Ekrt (6. A)

Konverzace v jazyce anglickém

Okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 4. místo – M. Baxa (9. A)

Soutěž – Video pohlednice z mého města

Skupina žáků 9. A pod vedením Mgr. Y. Rylichové – 5. místo v celostátním kole

Soutěž v komunikaci Mladý Demosthenes
1. místo v krajském kole – M. Baxa (9. A), postup do celostátního kola

Celostátní sportovní soutěže

Běh Emila Zátopka

mladší žáci ve štafetě na 5 km – 23. místo

starší žáci v maratonu – 6. místo

Coca Cola Cup– dívky obsadily v regionálním kole 3. místo

Zborovský odznak branné zdatnosti – v celostátním kole

v kategorii mladších žákyň: 1. místo – M. Polášková (5. A), 2. místo – Z. Gešková (5. A)

v kategorii starších žákyň: 1. místo – D. Kopřivová (7. A)

AND Cup – košíková

Okresní kolo – 2. místo mladších žáků

 

O dalších úspěších našich žáků v různých sportovních soutěžích bylo psáno již v předcházejících číslech Valtického zpravodaje.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat dětem za reprezentaci školy, pěkné i vynikající výsledky a vyučujícím za přípravu svých svěřenců.

Valtickému Modrásku a především její vedoucí Mgr. Martině Málkové patří velké poděkování za natočení dalšího CD, které je výsledkem několikaleté mravenčí práce se zpěváky.

Paní učitelce Bc. Kateřině Urbánkové děkuji za nastudování několika divadelních představení v průběhu roku a mladým hercům za píli, kterou nácviku věnovali.

Vychovatelkám školní družiny a školního klubu děkuji za pořádání akcí pro veřejnost - dětského karnevalu, sletu čarodějů a čarodějnic, mikulášské veselice a taktéž učitelkám, které se podílely na jejich realizaci.

Určitě je v zájmu nás všech, aby valtická škola měla dobré jméno a její úroveň se stále zvyšovala.

Markéta Nedělová, ředitelka školy