Blahopřání panu učiteli Ludvíku Janků k životnímu jubileu

Dne

Dne 5. prosince 2018 oslaví někdejší ředitel základní školy, pan Mgr. Ludvík Janků významné životní jubileum -  krásných 80 let. Protože je naším dlouholetým kolegou, kterého mezi sebou pořád rádi vidíme, tak se chceme také připojit s blahopřáním.

Pan učitel Janků nastoupil do Valtic v roce 1965. Hlavními předměty, které vyučoval, byla fyzika, ale především jeho oblíbená chemie.  Pro chemii dokázal nadchnout celou řadu žáků a ty nejnadanější připravoval na účast na chemických olympiádách. Ve své době znamenal úspěch v okresním kole chemické či matematické olympiády přímou vstupenku na střední školu, ať už to bylo gymnázium, nebo třeba chemická průmyslovka.

Jeho žáci pořád rádi vzpomínají na jím vedený nepovinný předmět – fyzikálně chemická praktika. Tam byl prostor žáky pro tyto předměty skutečně získat a panu učiteli se to dařilo. Všichni si vybavují celou škálu různých chemických pokusů, které se vždy vydařily. Žáci obdivovali řízené detonace, žasli nad tím, jak dokáže kapalina měnit během několika vteřin barvu, nebo jakými krásnými barevnými plameny dokáží hořet všemožné chemikálie. Pan učitel neváhal a v době, kdy děti jen tušily, že taková technika existuje, někde zapůjčil kameru. Žáci se natáčeli a nakonec sami sebe viděli v televizi. Dnešní školáci vybavení nejmodernějšími mobilními telefony by se této, dnes již předpotopní technice shovívavě usmáli, ale pro tehdejší žáky to byl v polovině osmdesátých let nevýslovný zážitek.

Pan učitel Janků spolu se svojí manželkou Slávkou a dalšími kantory, vychovatelkami a kuchařkami valtické školy organizoval pro žáky ZŠ Valtice letní tábor, nejčastěji v okolí Rešic na Znojemsku. A ten byl, jak se patří! Děti spaly ve stanech s podsadou, hygiena se převážně odbývala na břehu potoka, chodilo se na dřevo do lesa, dělaly se táborové ohně a zlatým hřebem tábora byla stezka odvahy. V době, kdy rodiče s dětmi nejezdívali pravidelně na dovolené, jako je to běžné dnes, to byla pro mnohé žáky jediná příležitost, jak strávit část prázdnin mimo domov.

V roce 1985 začal pan učitel Janků působit jako ředitel Základní školy Valtice, a to až do roku 1999, tedy dlouhých čtrnáct let. V historii naší školy je pan ředitel Janků druhým nejdéle sloužícím ředitelem. Vzpomínám si na svůj první pracovní pohovor, který jsem vedla právě s ním, když jsem nastupovala jako začínající učitelka do Valtic. Od té doby už uplynula řada let a já zpětně vzpomínám na milé přijetí jak u pana ředitele, tak i u ostatních pedagogů, kteří na naší škole už bohužel neučí. Ředitelování pana Ludvíka Janků bylo v jistém směru přelomové, protože dokázal naši školu a její pedagogický sbor přenést i přes zásadní celospolečenské změny, které nastaly po roce 1989, a to se mu podařilo. I proto si jej mnoho kolegů velmi váží.

Po skončení na ředitelské pozici a po odchodu do zaslouženého důchodu pan učitel na svoji profesi nezanevřel, ba naopak. Ještě dále učil na Středním odborném železničním učilišti ve Valticích, potom na valtické vinařské škole a nakonec svoji učitelskou kariéru zakončil jako učitel na základní škole v Lanžhotě. Naše škola však s panem učitelem Janků spolupracuje pořád. Pan učitel se věnuje nadaným valtickým žákům, u kterých rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti v oblasti matematiky a přírodních věd a směřuje je k jejich budoucímu náročnému studiu.

Za všechny zaměstnance ZŠ Valtice mu přeji do dalších let mnoho zdraví, životního optimismu a spokojených chvil strávených v kruhu rodiny. A také mnoho elánu při výchově mladých nadaných žáků.

                                                                                    S přispěním vzpomínek zaměstnanců a bývalých žáků ZŠ Valtice
                                                                                                                                        ředitelka školy Markéta Nedělová