ÚPRAVA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY ve školním roce 2019 – 2020

Dne

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč na přihlášce uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

· Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení vyhlášeného MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání školní přijímací zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je tato součástí přijímacího řízení.

·Vyhodnocování přijímací zkoušky, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.

· Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

U oborů středního vzdělání s výučním listem se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit s předstihem (např. v průběhu měsíce dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Ale 5ti denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku začne stejně jako pro obory s jednotnou zkouškou (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

· Zveřejnění výsledků přijímacího řízení a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to na dobu alespoň 15 dnů.

Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodů urychlení procesu přijímání. Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

· Odevzdání zápisového lístku

Lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Znění celého zákona naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Přeji Vašim dětem mnoho zdaru při přijímacím řízení.

V případě dotazů pište prostřednictvím bakaláře nebo volejte 605 121 106.

Mgr. Pavlína Dvořáčková – výchovná poradkyně