HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

Dne

Vážení rodiče,

V souladu se zněním vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vám sděluji následující informaci.

I. Závěrečná klasifikace bude vycházet z těchto podkladů:

a) Z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

b) Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (zohlední se např. snaha žáka o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů a výstupů, samostatná práce, samostudium, četba, zvládnutí technologií pro vzdělávání na dálku)

c) Podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost docházet do školy (konec druhého pololetí po částečném obnovení provozu)

d) Podpůrně dále z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

II. Dále z výše uvedené vyhlášky vyplývá:

a) Hodnocení za období od 11. března 2020 není důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.

b) Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 není sám o sobě důvodem, aby žák byl z některého předmětu na vysvědčení nehodnocen.

c) Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 11. března 2020.

d) Ustanovení školního řádu, která specifikují podmínky klasifikace, se nepoužijí.

 

III. Na vysvědčení budou žáci hodnoceni z jednotlivých předmětů známkou.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v pátek 26. června. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu budou rodiče informováni prostřednictvím systému Bakalář.

 

Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy