Školní rok 2018/2019

Pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu:

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny

Odhlášení žáka ze školní družiny

Vyzvedávání žáka nezletilou osobou ze školní družiny

Souhlas s odcházením ze školní družiny do zájmového kroužku

 
 
Na naší škole fungují čtyři oddělení školní družiny
 
    I. oddělení      Radmila Trojanová, DiS
    II. oddělení     Žaneta Baxová
    III. oddělení    Sabina Zelinková
  
 
Provoz školní družiny:
ranní družina 6:30 -7:45
odpolední družina 11:40 - 17:00

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací.

Vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedou žáky k tvořivosti a rozvíjí estetické vnímání.
 
 
 
ŠD v letošním roce pracuje podle ŠVP ŠD v návaznosti na ŠVP pro první stupeň. ŠD se inspiruje kapitolou Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tématických okruhů:
 
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
 
Školní družina nabízí pravidelné činnosti , příležitostné akce a nabídku spontánních aktivit. Umožňuje různé odpočinkové aktivity a pořádá akce také pro rodiče a širokou veřejnost.
 
 
Poplatek za ŠD za pololetí činí:
ranní družina (pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky) - 250,- Kč
odpolední družina - 750,- Kč
celodenní družina - 1000,- Kč
Platba za 1. pololetí probíhá do 30. 9., za 2. pololetí do 28. 2. na účet školy:
Česká spořitelna, č. ú. 1384057309/0800. Variabilní symbol bude rodičům oznámen během měsíce září.
 
 
Plán akcí pro rok 2018/2019
 

Září

Dýňobraní

Říjen

Drakiáda

Listopad

Podzimní radovánky v ŠD

Prosinec Jarmark
Vánoční tvoření - dílničky
Leden Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu

Únor

Karneval

Březen

Vítání jara

Duben

Velikonoční dílny
O kuličkového krále

Květen Petanque
Výroba dárečků maminkám
Červen Zábavné odpoledne