Školní klub

Dne

Školní rok 2017/2018

 
Na naší škole funguje jedno oddělení šklního klubu

    Školní klub    Josefa Hubnerová

  
 

Provoz školního klubu:
ŠK je otevřen denně ve dnech školního vyučování v 

od 13:30 - 15:30 v prostorách pracovny NJ

Školní klub (dále jen ŠK) je otevřené volnočasové zařízení, určené zejména pro žáky II. stupně. Realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Školní klub organizuje zájmové kroužky, umožňuje žákům přístup k počítačům v době mimo vyučování, které využívají převážně k přípravě do výuky.

 

Vnitřní řád školního klubu najdete zde.

 

Školní poradenské pracoviště ZŠ Valtice

Dne

V říjnu 2016 vzniklo na ZŠ Valtice školní poradenské pracoviště. Jeho hlavním úkolem je poskytování konzultačních a poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům i vyučujícím.

 

Personální obsazení ŠPP:

Výchovný poradce                                        Mgr. Pavlína Dvořáčková
Školní metodik prevence                              Mgr. Soňa Vašíčková
Školní speciální pedagog                             Mgr. Petra Kosová


Telefonní kontakt:                                       605 121 106


Hlavní cíle ŠPP:

-          poradenské služby ve škole, a to nejen žákům, ale i zákonným zástupcům a pedagogům

-          spolupráce a metodická pomoc učitelům a žákům

-          řešení problémů spojených se školní docházkou, především záškoláctví a vysoká absence

-          spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

-          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky integrované

-          péče o nadané žáky, jejich vyhledávání

-          sledování a péče o žáky neprospívající, vytváření předpokladů pro snižování jejich neprospěchu

-          průběžné sledování žáků s neprospěchem  - poskytování individuálních konzultací třídním učitelům,
           vyučujícím

-          spolupráce s předmětovými komisemi

-          poskytování poradenských služeb kariérového poradenství

-          práce s třídními kolektivy

-          zlepšování sociálního klimatu školy, posílení pozitivní atmosféry ve škole

-          prevence sociálně patologických jevů, zajišťování programů prevence

-          anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole zaměřeně na výskyt sociálně patologických jevů

-          spolupráce s vedoucími dyslektického a logopedického kroužku

-          zapojení do DVPP, sledování a doporučení vhodných kurzů pro vyučující nebo celou sborovnu

-          spolupráce s odbornými institucemi – PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR,………….

 

Prioritou ŠPP v letošním školním roce 2016 – 2017 bude zajištění metodické pomoci a podpory učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluze, zajištění nabídky vhodných vzdělávacích kursů.  Dále pak ve spolupráci s vedením školy sledovat dotační programy, projekty a aktivně se zapojovat (např. speciální pedagog, kompenzační pomůcky,…)

 

Konzultační hodiny:

Mgr. Pavlína Dvořáčková                        pondělí 14. 30 – 15.30 hod. nebo po telefonické domluvě
Mgr. Soňa Vašíčková                               pondělí 14. 30 – 15.30 hod. nebo po telefonické domluvě

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina

Zařazeno do Uncategorised

Školní rok 2017/2018

 
Na naší škole fungují čtyři oddělení školní družiny
 
    I. oddělení      Mariana Pouchlá
    II. oddělení     Žaneta Baxová
    III. oddělení    Radmila Trojanová, DiS
    IV. oddělení    Mgr. Monika Nešporová, DiS
 
  
 
Provoz školní družiny:
ranní družina 6:30 -7:45
odpolední družina 11:40 - 17:00

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací.

Vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedou žáky k tvořivosti a rozvíjí estetické vnímání.
 
 
 
ŠD v letošním roce pracuje podle ŠVP ŠD v návaznosti na ŠVP pro první stupeň. ŠD se inspiruje kapitolou Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tématických okruhů:

1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
 
Školní družina nabízí pravidelné činnosti , příležitostné akce a nabídku spontánních aktivit. Umožňuje různé odpočinkové aktivity a pořádá akce také pro rodiče a širokou veřejnost.
 
 
Poplatek za ŠD za pololetí činí:
ranní družina (pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky) - 250,- Kč
odpolední družina - 750,- Kč
celodenní družina - 1000,- Kč
 
 
Plán akcí pro rok 2017/2018
Školní klub + školní družina
 

Září

Dýňobraní

Říjen

Drakiáda - hřiště TJ Dynama

Listopad

Podzimní radovánky v ŠD, Blešák

Prosinec Mikulášská veselice

Únor

Dětský karneval

Březen

projekty "Vítání jara", "Velikonoční dílny", Blešák

Květen

projekt "Soutěž v petanque"

Červen

Košilový, teplákový a kraťasový den

Den dětí - zábavné odpoledne v ŠD


Tyto akce pořádá školní klub a školní družina ve spolupráci s KRAPem, Kinopolisem, hasiči. Snažíme se pořádat tyto akce nejen pro děti ze ZŠ, ale i pro širokou veřejnost. 

Vnitřní řád školní družiny najdete zde.