Školní poradenské pracoviště ZŠ Valtice

V říjnu 2016 vzniklo na ZŠ Valtice školní poradenské pracoviště. Jeho hlavním úkolem je poskytování konzultačních a poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům i vyučujícím.

 

Personální obsazení ŠPP:

Výchovný poradce                                        Mgr. Pavlína Dvořáčková
Školní metodik prevence                              Mgr. Soňa Vašíčková
Školní speciální pedagog                             Mgr. Petra Kosová


Telefonní kontakt:                                       605 121 106


Hlavní cíle ŠPP:

-          poradenské služby ve škole, a to nejen žákům, ale i zákonným zástupcům a pedagogům

-          spolupráce a metodická pomoc učitelům a žákům

-          řešení problémů spojených se školní docházkou, především záškoláctví a vysoká absence

-          spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

-          péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky integrované

-          péče o nadané žáky, jejich vyhledávání

-          sledování a péče o žáky neprospívající, vytváření předpokladů pro snižování jejich neprospěchu

-          průběžné sledování žáků s neprospěchem  - poskytování individuálních konzultací třídním učitelům,
           vyučujícím

-          spolupráce s předmětovými komisemi

-          poskytování poradenských služeb kariérového poradenství

-          práce s třídními kolektivy

-          zlepšování sociálního klimatu školy, posílení pozitivní atmosféry ve škole

-          prevence sociálně patologických jevů, zajišťování programů prevence

-          anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole zaměřeně na výskyt sociálně patologických jevů

-          spolupráce s vedoucími dyslektického a logopedického kroužku

-          zapojení do DVPP, sledování a doporučení vhodných kurzů pro vyučující nebo celou sborovnu

-          spolupráce s odbornými institucemi – PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR,………….

 

Prioritou ŠPP v letošním školním roce 2016 – 2017 bude zajištění metodické pomoci a podpory učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluze, zajištění nabídky vhodných vzdělávacích kursů.  Dále pak ve spolupráci s vedením školy sledovat dotační programy, projekty a aktivně se zapojovat (např. speciální pedagog, kompenzační pomůcky,…)

 

Konzultační hodiny:

Mgr. Pavlína Dvořáčková                        pondělí 14. 30 – 15.30 hod. nebo po telefonické domluvě
Mgr. Soňa Vašíčková                               pondělí 14. 30 – 15.30 hod. nebo po telefonické domluvě