Objednat oběd

 

 


Změny ve školním stravování

Vážení čtenáři,

byla jsem pověřena, abych napsala pár vět o školním stravování v naší ZŠ.  V současné době se na nás z novin, televize či rádia valí informace týkající se výživových norem pro školní stravování –„ školní jídelny budou muset vařit zdravěji, budou vařit diety, apod.“ Ano, to je pravda, ale praktická realizace změn výživových požadavků je vždy dlouhodobá záležitost. Nelze ji provést jednoduše a hned, protože snaha něco změnit naráží na staletími zavedené stravovací zvyklosti a naše společnost na to není připravena. Proto se to budeme muset naučit. Mým úkolem je změnit pestrost jídelníčku a docílit jeho „ odlehčení“.

Co to vlastně znamená? Vaše děti si již nyní mohou objednat jídla, která nejsou zatím běžná. V nabídce je více zeleniny, ať už vařené či syrové v podobě salátů, zvýšil se počet bezmasých pokrmů, méně smažených jídel, preferujeme zeleninové a luštěninové polévky, do jídel pouze minimálně přidáváme uzeniny, mají denně ovoce, zařazujeme hodně ryb, masa lehce stravitelná s menším obsahem tuku, sladké pokrmy se objevují maximálně dvakrát do měsíce.  Usilujeme o to, aby byly v jídelníčku rovnoměrně prostřídány přílohy. Děti zde najdou i méně obvyklé typy příloh – jáhly, pohanku, kuskus, ovesné vločky, kroupy, bulgur. Klasické houskové knedlíky můžeme zařadit maximálně dvakrát do měsíce, a proto využíváme i méně obvyklé druhy jako jsou knedlíky cizrnové, špaldové nebo celozrnné.  Stejná pravidla platí i pro přípravu přesnídávek a svačin v MŠ. Doporučeny jsou luštěninové a rybí pomazánky, každý týden zařadit obilnou kaši, mléčný výrobek, obměňovat druhy pečiva a zařazovat celozrnné druhy, nezařazovat uzeniny. Součástí každého jídla je i pitný režim, kde nabízíme jak mléčné, tak nemléčné nápoje.

Milý čtenáři – strávníku, tímto článkem jsem tě nechtěla odradit od školního stravování, ale jen informovat o změnách. Přála bych si, abys neodložil příbor, až budeš sedět v jídelně nad talířem zeleniny, ale ochutnal ji a řekl si: „Teď dělám něco pro sebe“.

                                                                        Miroslava Bezděková, vedoucí školního stravování


Alergeny v zařízení společného stravování

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení EU upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit strávníkovi informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace. Pro zařízení školního stravování tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

Tímto seznamem se jedná pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům. Označení alergenů v pokrmech nebude znamenat snížení kvality stravování nebo dokonce nebezpečí připravovaného pokrmu. Bude se jednat o velmi důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií, která musí některé potraviny ze svého jídelníčku naprosto vyloučit. Prostřednictvím údaje na jídelníčku jim pouze umožníme v souladu s právním předpisem EU informovaný výběr potravin, které jsou pro ně bezpečné.

Seznam alergenů


Stravování ve školském zařízení

Stravování vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 Sb., par. 121 a 122, vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Organizace provozu stravování

 • Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.
 • Dítě ve škole má právo denně odebrat oběd.
 • Podle školského zákona zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky v době jejich pobytu ve školském zařízení.
 • Dle vyhlášky se první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) strávníka v mateřské škole nebo ve škole považuje za pobyt ve školském zařízení, a proto si rodič nebo zákonný zástupce může odnést jídlo v jídlonosiči v době od 11.00 h do 11.40 h. Následující dny je rodič povinen odhlásit stravu dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Neodhlášená strava propadá a nelze zpětně nárokovat odhlášku.
 • Pokud by rodiče chtěli odebírat stravu i po dobu prázdnin nebo nemoci dítěte, musí za tuto stravu zaplatit hodnotu jako cizí strávník.
 • K odebírání stravy ve školní jídelně je nutno, aby každý strávník měl zakoupen elektronický čip. Tento čip zakoupíte u hospodářky školy. Jeho hodnota je Kč 120,--.
 • Výdej obědů pro strávníky, kteří konzumují jídlo ve školní jídelně je od 11.00 h do 14.00 h.
 • Výdej obědů pro strávníky, kteří jídlo odnášejí v jídlonosičích je od 11.00 h do 11.40 h.
 • Do školní jídelny je zákaz vstupu osobám, které nejsou přihlášeny ke stravování.
 • Jídelna za jídlo odnášeno v jídlonosičích nezodpovídá.

Postup při objednávání stravy

 • Oběd si každý strávník objedná pomocí čipu na terminálu, který je umístěn v areálu školní jídelny.
 • Strávník je sám zodpovědný za to, co si navolí.
 • Návod na použití terminálu je umístěn v jeho bezprostřední blízkosti.
 • Oběd lze objednat /načipovat/ nejpozději do 14.00 h předchozího dne.
 • Oběd si lze objednat i přes internet pomocí hesla, které obdržíte u hospodářky školy.
 • Pokud si strávník nestačí načipovat oběd, může si ho osobně objednat v kanceláři hospodářky nebo telefonicky na tel. č. 519 352 180 do 8.00 h dne, kdy si ho chce odebrat.
 • Pokud se vyskytne problém s objednáváním přes terminál, nahlásí strávník danou závadu u hospodářky a spolu ji vyřeší.

Postup při odhlašování stravy

 • Oběd si každý strávník odhlásí čipem dle návodu na terminálu.
 • Oběd lze odhlásit pomocí čipu pouze do 14.00 h den předem.
 • Oběd lze odhlásit i přes internet pomocí hesla pouze do 14.00 h den předem.
 • Pokud si strávník nestihne odčipovat, lze oběd odhlásit osobně v kanceláři hospodářky nebo telefonicky na tel. č. 519352180 do 8.00 h dne, kdy si ho chce odhlásit.

U p o z o r n ě n í !!!!

 • Strávník je trvale přihlášen na oběd, proto musí dbát na řádné odhlašování!!!!
 • Pokud strávník nechce chodit na delší dobu (více než 5 pracovních dní) na obědy, musí se osobně odhlásit u hospodářky školy, pokud tak neučiní a obědy si neodhlásí, nelze zpětně nárokovat odhlášku.

Elektronický čip

 • Chce-li strávník odebírat jídlo ze školní jídelny, je nutno zakoupit čip.
 • Cena čipu je Kč 120,--.
 • Tento čip platí pro děti po celou docházku v základní škole (od 1.třídy do 9. třídy).
 • Ztrátu čipu musí strávník ihned nahlásit.
 • Pokud strávník čip ztratí nebo zničí, je povinen si zakoupit nový.

Norma masa pro strávníky ŠJ - syrový stav (Vyhláška č. 107/2005 Sb.)

3 – 6 let

55 g/1 osoba

7 – 10 let

64 g/1 osoba

11 – 14 let

70 g/1 osoba

15 – 18 let

75 g/1 osoba

Dospělí

80 g/1 osoba

 

Zařazení žáků do kategorií dle narození dítěte - školní rok 2018/2019 (Vyhláška č. 107/2005 Sb.)

3 – 6 let

1. 9. 2014 – 31. 8. 2018

7 – 10 let

1. 9. 20010 – 31. 8. 2014

11 – 14 let

1. 9. 2006 – 31. 8. 2010

15 – 18 let

1. 9. 2002 – 31. 8. 2006

 

Ceny stravného ve školní jídelně Valtice

Strávníci 3 – 6 let
Přesnídávka          Kč   10,--
Oběd                       Kč 22,--
Svačina                  Kč    10,--
Celkem                  Kč  42,--

Strávníci 7 – 10 let
Přesnídávka         Kč   10,--
Oběd                     Kč 26,--
Svačina                 Kč   10,--
Celkem                 Kč 46,--

Strávníci 11 – 14 let
Oběd                      Kč 28,--

Strávníci 15 – a více let
Oběd                      Kč 29,--

Cizí strávník
Oběd                      Kč 75,--

Výdej stravy od 11.00 h do 14.00 h.

Zaměstnanci ZŠ
Oběd                      Kč 30,--

Důchodci ZŠ
(Zaměstnanci ZŠ Valtice, kteří odešli do důchodu po 1. 1. 2000, kdy škola získala právní subjektivitu.)
Oběd                      Kč 36,--

 

Způsob placení stravy

Strava je placena zálohově na měsíc dopředu!!!

Platba příkazem z účtu na účet školy

 • Česká spořitelna a.s. 
 • č. ú. 1384057309/0800
 • VS přidělí ZŠ (paní Bezděková)

Platba hotově

 • u paní Bezděkové

 

Nebude-li platba uhrazena nejpozději do 1. dne v daném měsíci, nebude strávníkovi nadále poskytnuta strava.

Adresa:
Základní škola Valtice, okres Břeclav, 
příspěvková organizace
nám. Svobody 38
691 42  Valtice

 

Doplňkové akce školní jídelny

Školní jídelna dále nabízí své služby pro veřejnost o víkendech, a to pronájem jídelny + vaření na různé společenské akce (svatbynarozeniny).

Dále školní jídelna nabízí možnost stravování od pondělí do pátku cizím strávníkům, a to nejen místním. Organizované skupiny si mohou objednat stravu (oběd) i jednorázově, a to 48 hodin předem.

Podrobné informace získáte u hospodářky školy na tel. č. 519 352 180.

 

Vypracovala:
Bezděková Miroslava, hospodářka školy, telefonní č. 519 352 180