Projekty a projektové dny

PROJEKTOVÉ DNY

Den Země
Jedná se o projektový den související s ekologicky motivovaným svátkem upozorňujícím na dopady ničení životního prostředí antropogenní činností.
Příklady konkrétních činností konaných žáky naší školy: úklid stanovených lokalit v katastru města, exkurze na čističce odpadních vod (ČOV), exkurze na sběrném dvoře města, návštěva přednášek s environmentální tématikou atd.

Cvičení v přírodě
Praktický nácvik chování v  rizikových situacích, poskytování pp, seznámení se mimořádnými situace a chováním při nich.

PROJEKTY

Recyklohraní
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých elektrozařízení, od roku 2014 také tonerů.
Naše škola se do projektu zaregistrovala 12. 9. 2008. Aktivně jsme se do projektu zapojili ve školním roce 2012/2013.
 

Sběr papíru
S firmou Stavosur, spol. s. r. o. Hustopeče spolupracujeme od školního roku 2012/2013 ve sběru papíru. Firma Stavosur se na konci školního roku 2018/2019 přejmenovala na Hamburger recycling cz s.r.o.
 

Ovoce, zelenina a mléko do škol
Naše škola se účastní projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Do těchto akcí jsou zapojeni žáci prvních až devátých ročníků základní školy. Jsou to školní projekty Evropské unie s finanční podporou EU.
V těchto projektech spolupracujeme s firmou Ovocentrum V+V s. r. o. Valašské Meziříčí. Všichni žáci dostanou dvakrát do měsíce zdarma dodávku ovocných a mléčných produktů.
Více informací k projektům najdete na internetových stránkách www.skolníprojekty.info.Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT se zavádí změny pro školní rok 2017/2018.

Hrajeme si na školu
Cílem projektu je adaptace dětí na školní prostředí, seznámení se s budoucí třídní učitelkou, zjišťování pracovních návyků dětí, možnosti rozvoje problémových oblastí a navázání neformálního kontaktu s rodiči.
Obsahem edukačně stimulačního programu pro předškoláky a jejich rodiče jsou 3 lekce, každá v rozsahu vyučovací hodiny, ve kterých se budoucí prvňáci seznamují s třídní učitelkou, školou a organizací práce ve škole. Plní jednoduché úkoly zaměřené na koncentraci, matematické představy, jemnou motoriku, sluchovou analýzu a syntézu apod. Důležitá je i účast rodičů, kteří se aktivně zapojují a zároveň mají možnost sledovat své děti při práci v kolektivu a pod vedením učitelky. Při zjištění problémů v některé oblasti jsou rodiče informováni o možnostech rozvoje dané oblasti. Součásti každé lekce je i domácí úkol pro děti a rodičům jsou předány náměty pro vhodné stimulační hry s dětmi. Závěr každé lekce tvoří hodnocení učitelky a sebehodnocení dětí

Hasík
Preventivně výchovný a vzdělávací program pro děti v oblasti požární ochrany obyvatelstva. Má tři části:
1. část – pro děti 2. třídy základní školy (2 h). Cílem je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně, naučit děti přivolat pomoc, co znamená zvuk sirény a co při něm dělat. Děti si prohlédnou hasičskou výzbroj a výstroj, obléknou si zásahový oblek. Na závěr dostanou materiály s preventivní tematikou (pexeso atd.).
2. část – pro děti 6. třídy základní školy (2 h). Probíhá opakování a prohlubování z první části a navazují témata zdravovědy, požární prevence v přírodě, co dělat v případě nařízené evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany úniku nebezpečných látek, jak se chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem je naučit základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se chránit při úniku nebezpečných látek.
3. část – žáci navštíví a prohlédnou si požární stanici a požární techniku.
Výuka probíhá hravou a názornou formou a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z řad profesionálních hasičů.

Dopravní výchova
Dopravní výchova na naší škole je součástí výuky všech ročníků. Již od 1. třídy se děti v hodinách prvouky seznamují se základními pravidly silničního provozu. Také žáci 2. a 3. ročníků si tyto poznatky upevňují v prvoukových hodinách.
Výuku 4. a 5. ročníků zpestří dvakrát ročně školení dopravní instruktorky, která dětem v teoretické části nejdříve vysvětlí dopravní předpisy. Potom následuje část praktická, kde si děti vyzkouší jízdu na kole podle pravidel silničního provozu, který je řízen dopravními značkami, semaforem anebo samotným policistou.
Tyto znalosti si děti prohlubují v rámci učiva i na vyšším stupni. Zařazení dopravní výchovy do výuky je vychovat v dětech správné přístupy a reakce, které povedou ke snížení nehodovosti a k celoživotnímu bezpečí a ohleduplnému chování v silničním provozu.

Fiktivní firmy
Projekt „Fiktivní firmy“ je určen pro žáky 9. tříd a je realizován ve 2. pololetí v rámci předmětu výchova ke zdraví a občanství. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti finanční gramotnosti a základů podnikání.
Projekt se skládá ze tří částí. V první se žáci rozdělení do jednotlivých fiktivních firem pokouší představit svůj podnikatelský záměr pomocí slova. Druhá část je zaměřena na jejich schopnosti v oblasti elektronické prezentace. Nejatraktivnější a současně i nejnáročnější je pro žáky část třetí, v níž nabízí produkty svých firem na obchodních stáncích.
Všechny tři součásti projektu jsou bodově zhodnoceny jednak žáky 8. tříd, ale také některými pedagogy. Vítězí fiktivní firma, jež dosáhne v součtu nejvyšší počet bodů.

Projekt OPVK ve spolupráci s Gymnáziem Mikulov (GYMIK)
Jedná se o povinnou výuku chemie, fyziky a praktického cvičení v rámci projektu OPVK, kterou organizuje Gymnázium Mikulov (GYMIK) ve spolupráci s některými základními školami v regionu. Do projektu jsou zapojeni žáci 7., 8. a 9. tříd.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0006, název: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji.
Naše škola se projektu zúčastnila ve školním roce 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 a také v loňském školním roce 2017/2018.

 
Šablony III
 
 
V naší škole je od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022 realizován projekt s názvem 
„ZŠ Valtice - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022479, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a také extrakurikulární a rozvojové aktivity. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.